KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Tatbak Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tatbak Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle internet sitemiz, şirkete ait sosyal mecralar, mobil uygulamalar, mağaza şubelerimiz, çağrı merkezimiz vasıtasıyla topladığımız ve bizimle paylaştığınız kimlik bilgisi, iletişim bilgisi kişisel, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde toplanan kişisel verileriniz;

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit edilmesi, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydedilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki olarak işleme dayanak olacak kayıt ve belgelerin düzenlemesi,

Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

Online satış ile ilgili üyeliğinizin yönetilmesi, siparişlerinizin alınması, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlanması, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerin önerilmesi, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, profilleme, pazarlama, reklam, satış, teslimat, iade, iletişim faaliyetlerinin yapılması,

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca akdettiğimiz sözleşme yükümlülüklerinin ifa edilmesi,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanabilmesi,

Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Söz konusu Kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, Kişisel Veri Sahibi tarafından açık rıza verilmesi halinde işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmak üzere; veri sahibi tarafından fiziken verilmesi, web sitesi üyeliği, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımızdan sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla; sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Tatbak Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle açık rızanız olmaksızın toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir?
Toplanan kişisel verileriniz; Tatbak Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan ürünlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürünlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle yürütülen iş süreçlerinin temini (hukuki, denetim, mali işler v.b.), iş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçleri, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Şirket, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi yazılı şekilde Velibaba Mah. Zülüflü Sok. No: 3 Pendik / İstanbul adresine iadeli taahhütlü olarak veya info@tatbak.com.tr adresine yada web sitemizdeki Başvuru Formu’na tıklayarak e-posta yolu ile gönderebilirsiniz. Usulüne uygun başvuru ve talepleriniz Şirket tarafından talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Unvan: TatbakGıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adres: Velibaba Mah. Zülüflü Sok. No: 3 Pendik / İstanbul
E-Posta: info@tatbak.com.tr